My všichni jsme Východočeši 2017 - soutěž pro děti

Trvání akce od 1. března 2017 9:00 do 31. května 2017 18:00

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI 6. až  9.TŘÍD ZŠ VÝCHODOČESKÉHO KRAJE

NÁCHOD

HISTORIE

Náchod najdete na samé hranici s Polskem, mezi Krkonošemi a Orlickými horami, na obou březích řeky Metuje.

Město vzniklo původně jako osada s hradem, vybudovaným na ochranu staré obchodní zemské stezky z Čech přes Kladsko do Polska, v první polovině 13.století. Zakladatelem města a hradu byl Hron z rodu Načeraticů, posléze s přídomkem „ z Náchoda“. Z té doby pochází též název města – Náchod, který v sobě nepochybně nese fakt přicházení, odcházení, procházení, prostě něco se nachodili, než tam došli.

Během minulých 650 let hrad a město postupně patřily dlouhé řadě majitelů,

kromě jiných též třem králům – Janu Lucemburskému, Václavu IV. a Jiřímu z Poděbrad. Určitě znáte také jméno majitelky náchodského panství z počátku 19.století, Kateřiny Vilemíny Zaháňské.

V těsné blízkosti Náchoda se odehrály některé těžké bitvy prusko-rakouské války v roce 1866, jejich oběti připomíná naučná stezka po pomnících padlých.

Během času se význam města měnil, původně ochranná funkce ustoupila významu centra textilní výroby a gumárenského průmyslu. Počátkem 20.století byl Náchod dokonce nazýván „Manchesterem východu“.

V současnosti je Náchod známý především jako významný dopravní přechod

do Polska, gumárenská výroba ve městě zůstala (Rubena), textilky nahradil elektrotechnický průmysl.

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Jiří Guth-Jarkovský ( 1861-1943), profesor češtiny, francouzštiny a tělesné výchovy, spisovatel, překladatel a vychovatel dětí ve šlechtických rodinách, v Náchodě prožil závěr svého činorodého života. Prvním jeho životním posláním byl sport, v letech 1919 – 1923 zastával funkci generálního tajemníka Olympijského výboru a patří mu spoluautorství olympijské charty. Druhým těžištěm jeho zájmu byla etiketa, nauka o vybraném chování. Jiří Guth-Jarkovský byl v i tomto směru mistrem, proto byl ustanoven ceremoniářem prezidenta T.G.Masaryka a byl mu svěřen návrh statutu řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje výhradně prezident republiky. O pravidlech a normách správného chování napsal J.G-J. také několik knih pro veřejnost.

Jan Letzel (1880-1955), světoznámý český stavitel a architekt, se v Náchodě narodil. V Čechách najdete několik jeho secesních staveb, ale světové uznání získal takzvaný Atomový dóm v Hirošimě. Je to Letzelova stavba, která jako jediná v epicentru přestála výbuch americké atomové bomby 6.8.1945 a stala se symbolem naděje na světový mír bez jaderných zbraní.

Josef Škvorecký ( 1924-2012) byl rovněž náchodským rodákem. I jeho význam přesáhl hranice naší země. Škvorecký je znám jako spisovatel, překladatel, později exilový nakladatel. S manželkou Zdenou Salivarovou založili exilové nakladatelství ´68 Publishers v Torontu v Kanadě, kam odešeli v roce 1971 kvůli politické situaci v u nás. Mezi nejznámější knihy Škvoreckého patří Zbabělci, Tankový prapor, Sedmiramenný svícen, Jazzové inspirace, četné detektivky a poslední Obyčejné životy. Kromě toho, že celý život psal, přednášel též tvůrčí psaní, dějiny a teorii filmu na univerzitách v USA i v Kanadě. V ´68 Publishers vyšlo do roku 1990 celkem 227 titulů, které byly v Československu zakázány. V tomtéž roce prezident Václav Havel vyznamenal Josefa Škvoreckého i Zdenu Salivarovou za zásluhy o českou literaturu ve světě řádem Bílého lva.

 

POVĚST

Neděle 8. listopadu 1620 je zapsána v dějinách českých zemí obzvláště černým písmem. Toho dne došlo k osudové bitvě na Bílé hoře, v níž bylo za zhruba dvě hodiny vojsko českých stavů na hlavu poraženo armádami Svaté říše římské a Katolické ligy.
Bitva na Bílé hoře bývá často označována za pouhou „epizodní šarvátku“ 30tileté války, ale její následky pro české země byly katastrofální.
Porážka znamenala definitivní konec českého stavovského povstání, následně došlo v rámci odplaty ke krvavému vypořádání se s vůdci proticísařské opozice (poprava 27 českých pánů), násilné rekatolizaci obyvatelstva a vypuzení nekatolických elit národa, rabování majetku.  Obnovení zemského zřízení garantovalo Habsburkům dědičné právo na český trůn. Ve všech důsledcích tak došlo k porobení českého národa, které formálně trvalo další tři století.
Svou nesmazatelnou stopu v těchto pohnutých událostech zanechal i kraj na východě Čech a z něj především město Náchod. Zdejší zámek byl totiž místem, kde na území Českého království strávil poslední noc český král a vedoucí představitel Protestantské unie Fridrich Falcký před svým útěkem ze země.
Jelikož k tomu došlo jenom pár dní po prvním výročí jeho korunovace na českého krále (4. listopadu 1619), bývá Fridrich Falcký označován za „zimního krále“.
Početná družina Fridricha Falckého v pondělí 9. listopadu zamířila do Nymburka a za další tři dny pak do Náchoda. Východočeský národní buditel a literát Antonín Krtička ve svých pověstech „Z královského hvozdu“ popisuje dobovou atmosféru v Náchodě v době příjezdu královské družiny obvykle jako plnou nadšení. Nicméně poté,  když se na obecním rynku rozkřiklo, co se přede třemi dny stalo u Prahy a že král prchá ze země, bylo radostné veselí to tam. Legenda dále traduje, že onoho pátku 13. listopadu pozdě večer navštívil krále v jeho komnatě duch tehdejšího zámeckého hejtmana Straky a snažil se ho odradit od úprku ze země. Král o tom nechtěl ani slyšet a na „nezvaného“ návštěvníka dal volat stráž.
Dalšího dne dopoledne Fridrich Falcký se svým doprovodem zámek opustil a zamířil do Vratislavi (nynější polská Wroclaw).

 Když průvod jezdců projížděl městským náměstím, ztratil zde podle legendy králův kůň podkovu. Její kopie je dodnes vložena do dlažby místního Karlova náměstí a šlápnutí na ni prý přináší štěstí.

 

OTÁZKY

Kateřina Vilemína Zaháňská se objevuje v jedné známé knize, jejíž děj se odehrává v Ratibořicích, jako dobrotivá „ paní kněžna“.

Jak se jmenuje ta kniha, a kdo ji napsal? Název knihy napište mimo soutěž.

  • Barbora Panklová
  • Božena Němcová
  • Magdaléna Novotná

 

Co to je etiketa?

  • nauka o sběratelství nálepek
  • věrouka domorodců z poloostrova É-Tique
  • nauka o správném chování

 

Jak byl nazýván Fridrich Falcký?

    a) jarní král

    b) zimní král

    c) letní král