Oddělení

Události

Zajímavé odkazy

 

 

 

Základní školy

Seznamy dětské literatury - jak se lépe orientovat v dětské literatuře

Členky Klubka KDK SKIP východních Čech obohatily seznamy dětské literatury, které vytvořily pro potřeby učitelů a rodičů. Knihovnice se zaměřily na novinky a oblíbené knihy čtenářů dětských oddělení tak, jak je znají z půjčovní praxe.

Řazení knížek podle jednotlivých tříd je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti žáka a jeho zájmu. Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Nové knihy TOP 10 jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné.

 

Besedy pro žáky

Besedy na nejrůznější témata týkající se knih, čtení, vyhledávání informací apod. pořádáme pro děti a studenty všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ, spolupráce se stacionářem apod.).

Po dohodě s knihovníkem je možné připravit besedu na jiná témata podle potřeby jednotlivých škol a vyučujících.

 

1. třída

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

Při první návštěvě dětí v knihovně jde především o prvotní seznámení se s knihami a knihovnou jako takovou. Knihovnice provede děti prostory knihovny a jednoduše jim vysvětlí co se kde odehrává.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Po dokázání, že umí číst (přečtení čtenářského slibu) je dítě pasováno rytířem na čtenáře a obdrží půlroční registraci do knihovny zdarma.

 

2. třída

KLÍČOVÁNÍ

Hrátky s abecedou (volně navazující na pasování prvňáčků na čtenáře), děti vymýšlí slova z písmenek. Děti také vyrábí své vlastní obrázkové písmenkové knihy 

 

3. třída

ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI

Povídání s dětmi co musí mít a jaký by měl být ilustrátor, porovnávání obrázků různých ilustrátorů,vyhledávání jmen ilustrátorů v tiráži na základě jednoduchých úkolů, připomenutí regionálních ilustrátorů.

 

4. třída

KNIHA

Stručné a jednoduché seznámení s historií písma a knih, jak vypadaly první tištěné knihy (ukázka knihy z roku 1586), rozdíl mezi naučnou a krásnou literaturou, vyhledávání jednoduchých informací v naučných encyklopediích.

JE TO PARÁDA, LEHNOUT SI NA ZÁDA A ČÍST SI

Prezentace a doporučení knih vhodných pro děti v tomto věku.

 

5. třída

NAUČNÁ LITERATURA

Žáci jsou seznámeni s pojmem naučná literatura a se systémem třídění podle jednotlivých vědních oborů. Naučí se vyhledávat informace v naučné literatuře a pracovat s nimi.

 

6. třída a primy gymnázia

FANTASTIKA

Tématem besedy je rozklíčování literárního žánru fantastika a základní definování jednotlivých větví tohoto žánru, tedy fantasy, sci-fi a hororu. Posluchačům se dostane též nahlédnutí do historie a seznámení se zakladateli žánru, jakož i s nejdůležitějšími autory dneška. Součástí besedy je též seznam odpovídající literatury v oddělení pro děti.

 

7. třída a sekundy gymnázia

VZNIK A VÝVOJ PÍSMA

Tématem besedy je historický interval mezi prvními obrazovými záznamy a ustavením římského nápisového písma. Během besedy se žáci seznámí se základními mnemotechnickými pomůckami, používanými na různých místech světa. Blíže se seznámí se vznikem a vývojem klínopisu, hieroglyfů, čínského písma a fénického hláskového písma. Beseda končí vznikem písma řeckého, azbuky a latinky.

 

8. třída

INFORMAČNÍ ZDROJE

Cílem besedy je ukázat žákům, co je to informace, kde se dají informace hledat, jak je zvažovat a vybírat. Zmíníme se též o médiích a jejich rozdělení a pohovoříme o reklamě, jako nástroji ekonomické soutěže.

 

9. třída a kvarty gymnázia

REGIONÁLNÍ LITERATURA

V rámci této besedy se studenty hovoříme o regionální literatuře, regionálních autorech a literárních dílech pojednávajících o náchodském regionu, zmíníme i jazyková specifika našeho kraje. Ve 2. patře knihovny je umístěna sbírka regionální literatury, který mohou studenti a čtenáři využívat.
 

 

Stacionář / děti s tělesným a mentálním postižením

 

Beseda obsahuje čtení, luštění, hádanky a pod. Vždy předchází konzultace s p. učitelkou, kdy se domluvíme na tématu a vše přizpůsobím možnostem dětí. Při každém setkání si děti vyrobí nějakou drobnost, kterou si odnesou.