Oddělení

Kalendář

  • Akce pro všechny
  • Akce pro děti
  • Akce pro dospělé

zobrazit úplný kalendář

Základní školy

Seznamy dětské literatury - jak se lépe orientovat v dětské literatuře

Členky Klubka KDK SKIP východních Čech obohatily seznamy dětské literatury, které vytvořily pro potřeby učitelů a rodičů. Knihovnice se zaměřily na novinky a oblíbené knihy čtenářů dětských oddělení tak, jak je znají z půjčovní praxe.

Řazení knížek podle jednotlivých tříd je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti žáka a jeho zájmu. Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Nové knihy TOP 10 jsou v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první pohled zřetelné.

 

Besedy pro žáky

Besedy na nejrůznější témata týkající se knih, čtení, vyhledávání informací apod. pořádáme 

pro děti a studenty všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ, spolupráce se stacionářem apod.).

Po dohodě s knihovníkem je možné připravit besedu na jiná témata podle potřeby 

jednotlivých škol a vyučujících.

 

1. třída

   SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

      Při první návštěvě dětí v knihovně jde především o prvotní seznámení se s knihami a 

      knihovnou jako takovou. Knihovnice provede děti prostory knihovny a jednoduše jim vysvětlí 

      co se kde odehrává.

   PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

      Po dokázání, že umí číst (přečtení čtenářského slibu) je dítě pasováno rytířem na ćtenáře a 

      obdrží půlroční registraci do knihovny zdarma.

 

2. třída

   KLÍČOVÁNÍ

      Hrátky s abecedou (volně navazující na pasování prvňáčků na čtenáře), děti vymýšlí slova 

      z písmenek. Děti také vyrábí své vlastní obrázkové písmenkové knihy 

 

3. třída

   ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI

      Povídání s dětmi co musí mít a jaký by měl být ilustrátor, porovnávání obrázků různých 

      ilustrátorů,vyhledávání jmen ilustrátorů v tiráži na základě jednoduchých úkolů, připomenutí 

      regionálních ilustrátorů.

 

4. třída

   KNIHA

      Stručné a jednoduché seznámení s historií písma a knih, jak vypadaly první tištěné knihy 

      (ukázka knihy z roku 1586), rozdíl mezi naučnou a krásnou literaturou, vyhledávání 

      jednoduchých informací v naučných encyklopediích.

   JE TO PARÁDA, LEHNOUT SI NA ZÁDA A ČÍST SI

      Prezentace a doporučení knih vhodných pro děti v tomto věku.

 

5. třída

   NAUČNÁ LITERATURA

      Žáci jsou seznámeni s pojmem naučná literatura a se systémem třídění podle jednotlivých 

      vědních oborů. Naučí se vyhledávat informace v naučné literatuře a pracovat s nimi.

 

6. třída a primy gymnázia

   FANTASTIKA

      Tématem besedy je rozklíčování literárního žánru fantastika a základní definování 

      jednotlivých větví tohoto žánru, tedy fantasy, sci-fi a hororu. Posluchačům se dostane též 

      nahlédnutí do historie a seznámení se zakladateli žánru, jakož i s nejdůležitějšími autory 

      dneška. Součástí besedy je též seznam odpovídající literatury v oddělení pro děti.

 

7. třída a sekundy gymnázia

   VZNIK A VÝVOJ PÍSMA

      Tématem besedy je historický interval mezi prvními obrazovými záznamy a 

      ustavením římského nápisového písma. Během besedy se žáci seznámí se základními 

      mnemotechnickými pomůckami, používanými na různých místech světa. Blíže se seznámí 

      se vznikem a vývojem klínopisu, hieroglyfů, čínského písma a fénického hláskového písma. 

      Beseda končí vznikem písma řeckého, azbuky a latinky.

 

8. třída

   INFORMAČNÍ ZDROJE

      Cílem besedy je ukázat žákům, co je to informace, kde se dají informace hledat, jak je 

      zvažovat a vybírat. Zmíníme se též o médiích a jejich rozdělení a pohovoříme o reklamě, jako 

      nástroji ekonomické soutěže.

 

9. třída a kvarty gymnázia

   REGIONÁLNÍ LITERATURA

      V rámci této besedy se studenty hovoříme o regionální literatuře, regionálních autorech 

      a literárních dílech pojednávajících o náchodském regionu, zmíníme i jazyková specifika 

      našeho kraje. Ve 2. patře knihovny je umístěna sbírka regionální literatury, který mohou 

      studenti a čtenáři využívat.
 

Mateřské školy

      V úvodní části seznámení s knihovnou (knížky se půjčují a musí vracet, jak se chováme ke 

      knížkám, jak se knížky rovnají a pod.). V druhé část následuje čtení z knížky nebo knížek, 

      hádanky, drobné úkoly a otázky, které děti mohou zvládnout, součástí besedy je i krátké dramatické představení.
 

Stacionář / děti s tělesným a mentálním postižením

      Beseda obsahuje čtení, luštění, hádanky a pod. Vždy předchází konzultace s p. učitelkou, 

      kdy se domluvíme na tématu a vše přizpůsobím možnostem dětí. Při každém setkání si děti 

      vyrobí nějakou drobnost, kterou si odnesou.