Zásady ochrany osobních údajů

 

Vážení návštěvníci,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. Tímto si Vás dovolujeme informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění.

Níže najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, kterým je Městská knihovna Náchod, o.p.s., IČO 64829812, se sídlem Kamenice 105, 547 01 Náchod, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 2 (dále jen „Provozovatel“), který je provozovatelem webu www.mknachod.cz (dále jen „Web“)

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail knihovna@mknachod.cz.

 

 1. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Je-li návštěvník ve smluvním vztahu s Provozovatelem nebo zastupuje-li právnickou osobu, která je ve smluvním vztahu s Provozovatelem, a využívá v souvislosti s takovým vztahem kontaktní formulář, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy s takovým návštěvníkem. Totéž platí, vznikne-li smluvní vztah díky využití kontaktního formuláře. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu návštěvníka.

Osobní údaje návštěvníků sbíráme i za účelem evidence a analýzy užití Webu návštěvníky, s cílem zlepšení kvality služeb pro návštěvníky.

V některých případech osobní údaje zpracováváme z důvodu ochrany našich zájmů, například v případě právních či soudních sporů, abychom mohli prokázat, že při provozu webu bylo jednáno v souladu s právními předpisy.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

 

 1. Od koho Vaše osobní údaje dostáváme, jak je zpracováváme a komu je předáváme.

Primárně získáváme osobní údaje od Vás. Jste nám povinni poskytovat pouze přesné údaje. V případě, že se Vaše osobní údaje změní, jste povinni takové údaje aktualizovat.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme jako zpracovatele naše externí spolupracovníky, zajištující správu našich systémů na základě smlouvy.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje návštěvníků mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

 

 1. Jak dlouho a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
   V případě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře budou Vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa, uchovávány po dobu 1 roku od okamžiku udělení souhlasu.

  2. Smlouva a oprávněné zájmy
   V případě, že vznikne na základě kontaktního formuláře smluvní vztah mezi Vámi a Provozovatelem, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu účinnosti Smlouvy.

   Dále budou uchovávány po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací, uplatňování práv vůči Provozovateli, či jiné ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám.

   V souvislosti s tím uchováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá. Dále také údaje o plnění Smlouvy (obsah Smlouvy, informace o jejím plnění) a informace z komunikace s Vámi.

  3. Účetnictví a archivace dokumentů
   Osobní údaje, vyžadované právním předpisem, musíme zpracovávat za účelem plnění účetních, daňových či archivnických povinností. Doba takového zpracování je 5 let od konce účetního období. V případě dokladů relevantních pro platby DPH je to dokonce 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

   Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

    

 2. Vaše práva

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,

 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

 • příjemci, případně kategoriích příjemců,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.


 

Mezi Vaše další práva patří

 • požádat nás o vysvětlení,

 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

 • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

 1. Ochrana Vašich osobních údajů

K zabezpečení údajů slouží mimo jiné hlavně prostředky antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje.