Zpracování osobních údajů

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka před odesláním kontaktního formuláře tímto udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti Městská knihovna Náchod, o.p.s., IČO 64829812, se sídlem Kamenice 105, 547 01 Náchod, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 2 (dále jen „Provozovatel“), v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Typ osobních údajů

Jedná se o identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa.

 1. Účel zpracování

Osobní údaje budou zpracovány za účelem komunikace s Vámi v návaznosti na odeslaný kontaktní formulář.

 1. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.

 1. Další zpracovatelé

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme jako zpracovatele naše externí spolupracovníky, zajištující správu našich systémů na základě smlouvy.

 1. Vaše práva

 

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

 

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,

 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

 • příjemci, případně kategoriích příjemců,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.


 

Mezi Vaše další práva patří

 • požádat nás o vysvětlení,

 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

 • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.


 

Další podmínky a informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jako subjekt údajů zaškrtnutím políčka prohlašujete, že jste byl Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou Provozovateli poskytovány dobrovolně.